Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego re:zine studio

Cenobitz.com Marketing Internetowy Maciej Lesiak
ul. Stasia 4
91-604 Łódź

NIP 8981792044
REGON 931941294
Numer konta bankowego PLN: 48 1160 2202 0000 0003 2211 2787  
Numer konta bankowego EURO: PL 27 1160 2202 0000 0003 2239 4465 — SWIFT: BIGBPLPW

Definicje

1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej rezine.studio, który określa warunki świadczenia Usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem witryny rezine.studio na rzecz Klientów.

2. Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

3. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Sprzedawca to Maciej Lesiak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Cenobitz.com Marketing Internetowy Maciej Lesiak, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 8981792044 oraz REGON 931941294 , będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

5. Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim, angielskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: rezine.studio. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi, w tym Sprzedaż.

6. Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

7. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Dodaj do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

8. Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

9. Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi.

10. Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Cenobitz.com Marketing Internetowy Maciej Lesiak, ul. Stasia 4, 91-604 Łódź, Polska adres e-mail: contact@rezine.studio telefon kontaktowy 506 094 666.

11. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

12. Konto Klienta to panel zarządzający zamówieniami Klienta, dostępny w obszarze Sklepu, pod warunkiem Rejestracji i logowania. 

13. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

14. Produkt to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

15. Producent to wytwórca towaru będącego obiektem sprzedaży.

16. Dostawa to doręczenie Produktów Klientowi na wskazane przez niego miejsce przeznaczenia, za pośrednictwem Przewoźnika.

17. Przewoźnik to będący przewoźnikiem podmiot wykonujący czynności Dostarczania Produktów we współpracy ze Sprzedawcą.

18. Zewnętrzny System Płatności – to system płatności internetowych, którym posługuje się Sprzedawca.

19. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§1 Informacje ogólne

1. Sprzedawca prowadzi pod adresem internetowym rezine.studio sklep internetowy oferujący obrazy, plakaty, druki na płótnie, fotografie i ramy. Sprzedawca będący właścicielem oraz administratorem strony jest również stroną w umowie dla wszystkich osób prawnych i fizycznych chcących zakupić towary w ten właśnie sposób.

2. Wszelkie stosunki wynikające z umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientami podlegają ogólnym warunkom handlowym. Ewentualne odstępstwa rozpatrywane są wyłącznie wtedy, jeżeli zostały uprzednio potwierdzone między Sprzedawcą oraz Klientem w formie pisemnej lub zostały wyraźnie określone w niniejszych ogólnych warunkach handlowych. Ustne zobowiązania oferenta, jego przedstawicieli lub innych osób upoważnionych, wymagają, celem uzyskania wiarygodności, pisemnego potwierdzenia wydanego przez Sprzedawcę.

3. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu zamówienia pełnych oraz zgodnych z prawdą (nazwisko, miejsce zamieszkania itd.) danych. W przypadku podania fałszywych danych, Klient ponosi odpowiedzialność za wynikłe z tego faktu szkody.

4. Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

§2 Rejestracja użytkowników

1. Rejestracja w systemie jest bezpłatna i następuje w momencie zakupu towaru. Klient nie ma prawa żądać dostępu do naszego systemu. Zakupów dokonywać mogą osoby wyłącznie w pełni zdolne do działań prawnych. Celem uzyskania dostępu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej, a w trakcie rezerwacji pamiętać o pełnym i zgodnym z prawdą podaniu danych. Podczas rejestracji należy podać e-mail użytkownika oraz hasło. Klient zobowiązuje się nie podawać swojego hasła osobom trzecim.

2. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem oraz prawem do odstąpienia od umowy.

3. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie właściwego pola formularza rejestracyjnego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych tylko i wyłącznie do celów realizacji zamówienia, dokonania płatności oraz wysyłki produktów na podany przez niego adres.

4. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia.

5. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.

6. Klient może zgłaszać problemy techniczne związane z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego oraz problemów z kontem klienta pod adresem contact@rezine.studio

§3 Zawarcie umowy

1. Przedstawione przez Sprzedawcę w Internecie lub innych mediach obrazy, druki na płótnie, plakaty lub fotografie oraz wszelkie inne produkty nie są ofertą sprzedaży, a jedynie zaproszeniem Klienta do przedstawienia oferty kupna. Oferty kupna można składać poprzez przygotowane przez Sprzedawca formularze zamówień online.

2. Oferowane artykuły to jedynie motywy wzorcowe. Dzięki temu Klient nie otrzymuje oryginalnego obrazu, a jedynie zgodną z motywem kopię przygotowaną na wybranym medium i według wybranej techniki. Oferowane produkty są po otrzymaniu potwierdzenia płatności drukowane indywidualnie według zamówień Klienta i/lub w razie dodatkowego zamówienia oprawiane. W przypadku druków na płótnie Klient otrzymuje zgodny z oryginałem druk wskazanego motywu na wybranym przez Klienta rozmiarze płótna – z uwagi na to niektóre elementy mogą wykraczać poza krawędź obrazu w zależności od proporcji.

3. Każdy zamówiony artykuł musi zostać skonfigurowany przez Klienta według jego życzeń. Proszę zapoznać się z wszystkimi możliwościami konfiguracji oraz wziąć pod uwagę ostateczną cenę całkowitą. Wszystkie ceny podane są zawsze z podatkiem VAT i bez kosztów wysyłki.

4. Klient ma możliwość indywidualnego wyboru innej metody wydruku poprzez zamówienie nietypowe uzgadniane na zasadzie odrębnej oferty cenowej wraz ze specyfikacją.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte z chwilą wysłania przez sklep potwierdzenia w postaci automatycznej wiadomości e-mail, zawierającej podsumowanie zamówienia.

6. Treść umowy nie jest osobno przechowywana przez Sprzedawcę. Dane dotyczące zamówienia udostępniane są Klientowi w potwierdzeniu otrzymanym drogą elektroniczną. Aktualne ogólne warunki handlowe są dostępne na stronie rezine.studio

7. Zamówienia składane przez Klienta przyjmowane są wyłącznie z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących warunków i cen. Do wystawienia faktury wiążąca jest cena obowiązująca w chwili przekazania zamówienia przez Klienta. Wszystkie podane ceny uwzględniają podatek VAT (obecnie wynosi on 23 %) oraz koszty wysyłki.

8. Wraz z dokonywanymi zmianami stron internetowych Sprzedawca wszystkie podane na nich ceny oraz inne dane dotyczące towaru tracą ważność.

9. Oferta jest dostępna wyłącznie w określonym czasie i określonej ilości. W przypadku, gdy limit oferty lub termin ważności został przekroczony, nie można rościć sobie prawa do dostawy.

10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

§4 Płatność

1.  Płatności za towary należy dokonywać w formie przedpłaty. Zamówienie można opłacić poprzez systemy płatności takie jak: przelewy24, PayPal, itp. albo dokonać wpłaty przelewem bankowym bezpośrednio na nasze konto.

2.  Płatność czekiem lub gotówką nie jest możliwa.

3.  Nie ponosimy odpowiedzialności za przesyłkę gotówki.

4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo w poszczególnych przypadkach do akceptacji lub odmowy przyjęcia pewnych form płatności.

5.  W przypadku, gdy Klient zalega z płatnością, zobowiązuje się on do ponoszenia odpowiedzialności za zaniedbania. Nie wyklucza się roszczeń w przypadku zaistnienia dalszej szkody.

§5 Dostawa

1.  Towar jest dostarczany wyłącznie do wyczerpania zapasów. W przypadku, gdy dostarczenie produktu lub grupy produktów nie jest możliwe, Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie swoich Klientów. Jeżeli Klient zapłacił za towar, jego wartość zostanie mu natychmiast zwrócona.

2.  Przy każdym towarze podany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia, który upływa od momentu otrzymania przez Sklep pełnej płatności za towar. Zamówienia o różnym czasie realizacji wysyłane są po skompletowaniu całości zamówienia tj. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Niektóre zamówienia mogą zostać wysłane indywidualnie, w szczególności zamówienia przekraczające rozmiarem typowe przesyłki kurierskie.

3.  Dostawa następuje zgodnie z podanymi w zamówieniu internetowym kosztami zamówienia oraz kosztami przesyłki. W przypadku, gdy Klient życzy sobie specjalnego rodzaju przesyłki, z którym związane są wyższe koszty przesyłki, zobowiązuje się on do poniesienia dodatkowych kosztów. Koszty opakowania oraz koszty przesyłki są inne w każdym kraju i obowiązują wyłącznie na lądzie stałym. W przypadku wysp obowiązują dodatkowe opłaty, o które należy zapytać z wyprzedzeniem.

4.  Opakowania na czas transportu oraz wszelkie inne opakowania nie podlegają zwrotowi, wedle wytycznych dotyczących opakowań. Strona umowy zobowiązuje się do odpowiedniego usuwania opakowań na własny koszt.

5.  Zryczałtowane koszty przesyłki obliczane są za każdy zamówiony produkt zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej rezine.studio

6.  W przypadku zamówienia dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów ulegnie odpowiedniemu zwiększeniu o wartość należnych opłat celnych, podatków oraz innych opłat, jakie mogą zostać poniesione przy wysyłkach poza Unię Europejską.

7.  W przypadku dostawy towaru nie odpowiadającej ustaleniom umowy powstałym z naszej winy, Klient zobowiązuje się do udzielenia nam dodatkowego terminu realizacji zamówienia wynoszącego 2 tygodnie.

8.  Osobisty odbiór towarów nie jest możliwy.

§6 Szkody powstałe w trakcie transportu

1.  Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.  

2.  W przypadku stwierdzenia wad ukrytych należy niezwłocznie o tym poinformować Sprzedawcę.

3.  Skrócenie ustawowo obowiązujących terminów dotyczących przedawnienia zgłaszania szkód nie jest powiązane z niniejszymi regulacjami.

§7 Ograniczenie odpowiedzialności

1.  Mając na uwadze obecny stan techniki nie możemy zapewnić bezbłędnej oraz stale dostępnej komunikacji drogą internetową. Nie ponosimy odpowiedzialności za stały dostęp do naszego systemu online, jak również za błędy techniczne oraz elektroniczne powstałe w trakcie dokonywanych zakupów, na które nie mamy wpływu, a w szczególności za odwlekające się opracowywanie lub przyjmowanie zleceń.

§8 Prawo do odstąpienia od umowy

1.  Prawo do odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie ostatniego z towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe

Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2.  Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towary, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towary przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Odpowiadają Państwo tylko za jakiekolwiek zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania towarów. 

3.  Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać ze strony internetowej z zakładki: Odstąpienie od umowy.

4.  Zwracany towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy proszę wysłać na adres:

Cenobitz.com Marketing Internetowy
Stasia 4
91-604 Łodź

§9 Rękojmia

1.  Producent zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.

2.  W przypadku wad fizycznych lub prawnych produktów zamówionych w naszym sklepie internetowym Producent ponosi ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, regulowaną w art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.).

3.  Okres rękojmi wynosi dwa lata od dnia, w którym Klient otrzymał dany produkt. W przypadku zakupu rzeczy używanych rękojmia wynosi jeden rok.

4.  Klient ma możliwość zgłoszenia reklamacji dotyczącej błędnej dostawy lub wad towaru telefonicznie lub pisemnie: e-mailem lub pocztą tradycyjną bezpośrednio u producenta. W niektórych przypadkach Klient zostanie poproszony o przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.

5.  Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór można pobrać z zakładki Rękojmia.

6.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

7.  Reklamacje są rozpatrywane w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia ich złożenia.

8.  Sprzedawca i producent nie ponoszą odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa towaru dostarczonego od zaoferowanego. W przypadku produktów oferowanych przez Sprzedawcę w sklepie internetowym nieznaczne odstępstwa kolorów w porównaniu z motywami wzorcowymi, jak również nieznaczne odstępstwa dotyczące formatu nie są technicznie i produkcyjnie całkowicie do uniknięcia. Tego typu odstępstwa nie upoważniają do składania reklamacji. Niniejsze postanowienie nie narusza jednak ustawowego prawa Klienta do odstąpienia od umowy.

9.  Szkody powstałe na wskutek nieprawidłowych lub niezgodnych z umową działań Klienta w trakcie montażu lub użytkowania towaru nie są podstawą do wnoszenia roszczeń wobec Sprzedawcy lub producenta. Nieprawidłowe lub niezgodne z umową działania określone są w informacjach podanych przez producenta towaru.

10.  Zwracany towar wraz z formularzem reklamacyjnym od umowy proszę wysłać na adres producenta:

Cenobitz.com Marketing Internetowy
Stasia 4
91-604 Łodź

§10 Zastrzeżenie własności

1.  Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu uiszczenia pełnej zapłaty.

2.  W momencie, kiedy Klient sprzedaje towar będący własnością Sprzedawcy, zobowiązuje się on tym samym do przejęcia odpowiedzialności za roszczenia wynikające z zastrzeżenia własności.

3.  Klient zobowiązuje się niezwłocznie zgłosić próby przejęcia towaru będącego własnością Sprzedawcy przez osoby trzecie.

4.  Zastawienie, przeniesienie własności itp. względem towaru będącego własnością Sprzedawcy możliwe jest za wcześniejszą zgodą Sprzedawcy.

5.  W przypadku, gdy Klient łamiąc ustalenia umowy, zalega z płatnością i po otrzymaniu upomnień nie uiścił zapłaty, zobowiązuje się on do wydania towaru Sprzedawcy. Koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.

§11 Odstąpienie sprzedawcy

1.  Sprzedawca lub producent ma prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli część dostawy lub usługi pozostała niezrealizowana z powodu podania nieprawdziwych danych dotyczących zdolności kredytowej Klienta lub zaistniały obiektywne powody wynikające z płynności finansowej Klienta i ten mimo żądań Sprzedawcy nie dokonał przedpłaty ani stosownych zapewnień, a także w przypadku, gdy Klient zgłosił niewypłacalność albo wniosek o wszczęcie postępowania o niewypłacalności został odrzucony z braku pokrycia majątkowego.

2.  Niezależnie od roszczeń Sprzedawcy o odszkodowanie, w przypadku częściowego odstąpienia od umowy, zrealizowane dotychczas usługi muszą zostać rozliczone i zapłacone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

§12 Prawa autorskie

1.  Sprzedawane przez Sprzedawcę produkty objęte są na całym świecie prawami autorskimi. Klient lub osoby trzecie nie jest upoważniony do produkcji, rozpowszechniania lub powielania produktów Sprzedawcy.

2.  Przy każdorazowym korzystaniu z dzieła należy podać dane artysty (autora/autorki).

3.  Każde korzystanie z dzieła i czerpanie z niego dochodu możliwe jest po uprzedniej pisemnej zgodzie Sprzedawcy, która udzielana jest wyłącznie na określony czas i w określonym celu. Z posiadaniem dzieła lub przekazaniem własności nie są – jeżeli nie zostało to ustalone inaczej – związane żadne dodatkowe prawa użytkowania lub czerpania dochodu w świetle ustawy o prawach autorskich, zasada ta dotyczy przede wszystkim oficjalnych wystaw.

4.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania stosownego wynagrodzenia za korzystanie i czerpanie dochodu z dzieł.

5.  Jeżeli udzielono zgody na organizację oficjalnych wystaw, zgoda ta udzielona jest również na bieżącą informację odnośnie danego dzieła, dotyczy to także prawa do powielania dzieła na plakatach, zaproszeniach i w Internecie, jak również w katalogu przygotowanym na wystawę.

6.  Pozostawione do wykorzystania dokumenty (zdjęcia, slajdy, teksty i inne) mogą być publikowane wyłącznie za zgodą Sprzedawcy wraz z podaniem nazwy rezine.studio

7.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” (DZ.U.z2006r. Nr 90 poz 631 z późn. zm.).

§13 Polubowne rozwiązywanie sporów

1.  Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Adres mailowy sprzedawcy: contact@rezine.studio

§14 Postanowienia końcowe

1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.